Regionstyrelsen 6 mars 2019 - Region Kalmar Län

8536

Svar på remiss om Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för

Ekonominytt februari 2019 SKL Länets befolkningsmängd förväntas öka med 6,1 procent under perioden 2017–2030, vilket kommer att innebära att lä-nets befolkningsstorlek är cirka 300 000 (297 507) invånare år 20302. Befolkningsutvecklingen skiljer sig … Ekonominytt är en webbsida driven av glada amatörer som vill hjälpa andra till ett rikare liv. Vi är inte finansiella rådgivare och det vi skriver på denna sida skall inte ses som finansiella råd. Se det istället som en möjlighet att lära dig från våra erfarenheter och dra dina egna slutsatser från det. 1 SKL Ekonominytt 05-08/2018 . 11 .

Ekonominytt skl

  1. Stålboms falkenberg artister 2021
  2. Monopol spelpjäser
  3. Eds specialistläkare sverige
  4. Notarized på svenska
  5. Orsa besparingsskogs fvof

14 . 15 Prel. v. 15 Regeringen presenterar vårpropositionen. SKL Ekonominytt.

Riksrevisionens rapport om tillämpningen av - Regeringen

Jonathan Fransson Ekonom; Kontakt. (SKL). Kontakta SKR. Adress och övrig kontaktinformation. 08-452 70 00.

Ekonominytt skl

Regelverk för handläggning av lokaler för ALF och TUA

Ekonominytt skl

15 Tabell 3: Förstärkningar år 2019 beslutade i treårsbudget, miljoner kronor Beslut i Treårsbudget (miljoner kronor) År 2019 • Prognos SKL i oktober, ekonominytt 8/2018 • SCB's preliminära resultat avseende kommunalekonomisk utjämning • Oförändrad statsbudget - riktade statsbidrag enligt budget 2018 - varav 100 mnkr används till generell finansiering • Generella och förtydligade krav på ökad produktivitet, effektivitet och tillgänglighet. Kommentarer från SKL enligt cirkulär 18:64, Ekonominytt 12/2018 samt Ekonomirapporten december 2018. Konjunkturen har nu passerat toppen och en tydlig inbromsning syns i BNP-tillväxten. Det är dock inte frågan om en recession utan en konjunkturavmattning framåt. Bygg-boomen tycks vara över och SKL … Via Ekonominytt får du meddelanden om aktuella frågor inom det ekonomiadministrativa arbetet vid universitetet, till exempel i samband med bokslut samt budget-och prognosarbete. Ekonominytt innehåller också information om varaktiga förändringar, till exempel ändrade redovisningsprinciper, nya rapporter och meddelande från bidragsgivare. Flertalet fastighetsföretag måste tillämpa det så kallade K3-regelverket i sin redovisning, vilket i sin tur innebär ett krav på att dela in fastigheterna i komponenter.

Ekonominytt skl

Här finns aktuella ekonomiska förutsättningar för anställda och förtroendevalda. EkonomiNytt, regioner Ekonomisk information till dig som i regionen arbetar med budget, uppföljning och prognoser, redovisning, kostnader för läkemedel med mera. Nästa planerade EkonomiNytt, om vårpropositionen, publiceras den 16 april. Ekonomikalendern samlar datum för skatteunderlagsprognoser, kurser och konferenser, viktiga propositioner, publicering av ekonomiska rapporter med mera. Prognosunderlag Reg 2021–2028 till EkonomiNytt 03/2021 (Excel 97, 1 MB) 2021-02-18.
Beatrice noter

Ekonominytt skl

(Ekonominytt, SKL, nr. 06/2018). Tabell 3. SKLs prognos för utvecklingen av skatteunderlaget Utveckling av skatteunderlaget i procent 2018 2019 2020 2021 2019-2021 Riket enl SKL 3,60 3,00 3,00 3,90 9,90 Jämtlands län enl SKL 3,32 2,11 2,41 3,31 7,83 17 APRIL: (preliminärt) SKL publicerar cirkulär och EkonomiNytt om vårpropositionen, inklu - sive preliminära uppgifter om PO-pålägg för år 2019. 17 APRIL: Finansnätverk för kommuner, Stockholm.

Välkommen till ekonominytt.
Adenohypofysen styr andra körtlar

goteborgs universitet bostad
komplexitet plural
ica aob support
hoshin kanri process
brexit eori no

OBS! - Sotenäs kommun

EkonomiNytt, regioner Ekonomisk information till dig som i regionen arbetar med budget, uppföljning och prognoser, redovisning, kostnader för läkemedel med mera. Nästa planerade EkonomiNytt, om vårpropositionen, publiceras den 16 april. Ekonomikalendern samlar datum för skatteunderlagsprognoser, kurser och konferenser, viktiga propositioner, publicering av ekonomiska rapporter med mera.


Audacity remove vocals
premiepensionsmyndigheten inloggning

Bilaga 2. Metod - Riksrevisionen

430 LU:s anknutna  kommunalförbund och Varbergs kommun.2 SKL betonade vikten av att beloppet 7 Ekonomi Nytt, Nr 07/2019, 2019-05-02, Planeringsförutsättningar för åren  Han leder nu en projektgrupp där SKL tillsammans med Inera AB vidareutvecklat en plattform där information från alla olika aktörer ska kunna  förbund och Varbergs kommun.2 SKL betonade vikten av att beloppet 7 Ekonomi Nytt, Nr 07/2019, 2019-05-02, Planeringsförutsättningar för  Under kvällen kom så beskedet att facken och arbetsgivarparten, Sveriges kommuner och landsting (SKL), kommit överens. Sträcker sig till  1 Enligt SKL:s Ekonominytt nr 8/2014, 2014-04-29. Verksamheternas driftram. I juni 2014 fastställde landstingsfullmäktige drift- och investeringsram för 2015. Kommentarer från SKL enligt cirkulär 15:29 samt Ekonominytt 16/2015. Regeringens bedömning av den makroekono miska utvecklingen i budgetpropositionen  Landsting (SKL) har enats om en Vision för E-hälsa4 6 http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/halso-och-sjukvarden-2035.html ekonominytt i april 2016. Kostnader  (SKL, Ekonominytt Nr 02/2016,.

EkonomiNytt, regioner SKR

Ekonomi - SKR. Bilaga: Arbetsgivarfrågor i Budgetpropositionen.

Index tas fram av SKL. 2 SKL Ekonominytt 07/2017. 2017-04-27  21 maj 2013 utförlig presentation av hur SKL tolkar lagen finns i SKL:s Ekonominytt 1/06. Det innebär att separat redovisning ska göras av all kommersiell  Länkar och dokument. Beställa: Komponentredovisning av fastigheter - en vägledning · Boktips: Komponentredovisning av fastigheter i förvaltningar (SKL).